Finansiell information 2021 i korthet Första året med nya strategin gav direkt effekt. Cernera presenterade sitt bästa resultat hittills och Nõberu fortsatte ta marknadsandelar.

Efter att ha lagt om strategin under 2020 gick vi och våra dotterbolag in i 2021 med en ny organisation där ansvaret för att utveckla affären och den löpande verksamheten ligger på de enskilda bolagen. Samtidigt renodlades moderbolagets roll som aktiv ägare och partner till dotterbolagen.

Resultatet slog alla förväntningar. Cernera presterade sitt bästa resultat hittills där den största delen kom från projektutveckling. Bolaget förvärvade samtidigt ett antal nya projektfastigheter och vann marktilldelning på flera orter i Sverige. Även Nõberu utvecklades väl med ny VD och fortsatt försäljningstillväxt. Båda bolagen fortsatte också sin geografiska expansion. Cernera finns idag på 10 orter i Sverige och Nõberu på 20 marknader i Europa.

Som en del i den nya strategiska inriktningen avyttrades under året hela innehavet i Viskan Group.

Trots att även 2021 till stora delar präglades av pandemin upprätthöll, och även utvecklade samtliga bolag sina affärer under året. Samtidigt genomfördes flera åtgärder som gör att både moder- och dotterbolag står väl rustade för både möjligheter och utmaningar

Trots att även 2021 till stora delar präglades av pandemin utvecklade samtliga bolag sina affärer under året.
NYCKELTAL NETTO-OMSÄTTNING RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
Uddetorp Invest - koncernen 395 209 tkr 216 539 tkr
Cernera Fastigheter 343 782 tkr 225 129 tkr
Nõberu of Sweden 16 568 tkr -975 tkr
Uddetorp Säteri 3 536 tkr -2 610 tkr
Viskan Group (t o m maj) 11 759 tkr -1 828 tkr