Finansiell information Året i korthet Året har inneburit ett större fokus på optimering av befintliga innehav och stärkta ägardirektiv i respektive bolagsstyrelse. Detta har lett till ett mer professionellt arbetssätt och vi börjar redan se resultatet i form positiva trender i flera av verksamheterna vi investerat i.

Under 2019 har vi stärkt upp vår egen organisation med nya roller som exempelvis en investment manager och en operativ chef. Det målmedvetna arbetet med att  ytterligare förfina och utveckla våra arbetssätt samt kravställning gentemot våra investeringar har pågått under hela året. Vi börjar redan se effekt vad gäller rutiner kring uppföljning, mer strategiskt arbete på styrelsenivå och ökat fokus på lönsamhet.

I Cernera har två större avyttringar gjorts. I flera av bolagen vi investerat i har större förändringar i kunderbjudande och organisation genomförts. Totalt har omsättningen i koncernen minskat med 21,5% vilket framför allt kan härledas till senarelagda projekt i bostadsutvecklingen.

Under 2019 har vi stärkt upp vår egen organisation med nya roller som exempelvis investment manager och operativ chef
KONCERNEN NETTO-OMSÄTTNING RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
Uddetorp Invest - koncernen 330 610 tkr 24 895 tkr
Cernera Fastigheter 221 719 tkr 42 663 tkr
Viskan Group 57 424 tkr -2 139 tkr
Onyx 17 723 tkr -2 477 tkr
Uddetorp Säteri 4 324 tkr -3 936 tkr
Nõberu of Sweden 7 696 tkr -1 994 tkr
Everywhere Communication 7 440 tkr -3 430 tkr