Vårt samhällsengagemang

Uddetorp Invest och koncernens alla bolag vill vara nära och bidra positivt till Borås samhällsutveckling och de kringorter där vi bedriver verksamhet. Vi stödjer initiativ och gärningar som gör långsiktig skillnad för samhälle, miljö och individer.

Samhällsengagemang en viktig del av vår verksamhet och genom våra innehav har vi genom åren bidragit till att utveckla Borås, som är staden vi verkar i. Flera av våra bolag, främst Cernera, är stolta sponsorer av lokal idrott. Vi stödjer också visionära stadsbyggnadsprojekt, kulturevent och hjälporganisationer.

”Sponsring är en affärsmässig överenskommelse, till ömsesidig nytta för sponsorn och den sponsrade, med syfte att uppnå väl definierade mål”

Vi prioriterar organisationer som:

* Har en tydlig koppling till vår verksamhet
* Har en jämställd styrelse, alternativt arbetar aktiv mot att få det
* Värdesätter allas lika värde
* Tar ansvar för miljön
* Är religöst och politiskt obundna

Vi tackar nej till samarbeten som:

* Driver frågor eller har verksamhet som kan väcka anstöt, uppfattas som oetiska eller generera badwill.
* Strider mot våra värderingar
* Inte tar tillräcklig miljöhänsyn
* Innebär passiv och rutinmässig bidragsgivning.

Vill ni ansöka om sponsring från Uddetorp Invest eller något av bolagen i koncernen?

Samhälls- och sociala aktiviteter bedrivs och beslutas via våra bolag och ledningen i Uddetorp Invest. Två gånger årligen behandlas inkomna förfrågningar om sponsring i ledningsgruppen och därefter tecknas avtal där det tydligt framkommer vad som förväntas av bägge parter.

Skriv ett mail till oss där ni beskriver följande områden:

* Beskriv er organisation och vilken verksamhet ni har.
* Sponsringens ändamål, hur ska pengarna användas?
* Vilken målgrupp kommer att nås och hur många?
* Hur stort belopp ni ansöker om?
* Motprestation, vilket värde kan sponsringen ge Uddetorp Invest?

Er ansökan skickar ni till emelie.lindell@uddetorpinvest.se